Tags

Cách thức bơ sữa Trung Quốc đang tận dụng cơ hội từ thương mại trực tuyến

16/10/2017

Thương mại trực tuyến hiện tại là điểm vào chính yếu của nhập khẩu bơ sữa vào Trung Quốc đã đạt được 2/3 thị phần người tiêu dùng lại đối với nhập khẩu bơ sữa năm 2016.

Sự phổ biến của kênh này đã được thúc đẩy bởi giá tương đối thấp của các mặt hàng bơ sữa cùng với sự tiên lợi trong việc phân phối chúng tới bậc cửa liên quan đến 34% mặt hàng bơ sữa nhập khẩu hiện tại không đươc bán theo cách này.

Thông tin bản đồ được tài trợ bởi WWF-VietNam