Tags

Thủy sản cần tăng lợi nhuận biên thông qua chế biến và phân phối

13/09/2017

Thủy sản cần cải tiến hiệu quả chuỗi giá trị của nó và lợi nhuận bằng cách đó và chế biến và phân phối là khu vực để làm điều này theo Sigurdur Olas giám đốc điều hành tại Marel.

Thông tin bản đồ được tài trợ bởi WWF-VietNam