Tags

Về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải

Nghị định này quy định về đối tượng chịu phí, các trường hợp miễn phí, người nộp phí, mức thu, kê khai, nộp, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải.

Cập nhật văn bản tại đây

Nguồn: Thư viện pháp luật

Thông tin bản đồ được tài trợ bởi WWF-VietNam