Tags

Miễn, giảm thuế xuất khẩu đối với các sản phẩm thân thiện với môi trường

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 128/2016/TT-BTC về miễn, giảm thuế xuất khẩu đối với các sản phẩm thân thiện với môi trường; sản phẩm từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải quy định tại Nghị định 19/2015/NĐ-CP.

Thông tin bản đồ được tài trợ bởi WWF-VietNam