Tags

Blue Apron nhảy lên con tàu “cá minh thái Alaska tự nhiên”

15/11/2017

Nhà cung ứng hồ sơ bữa ăn Blue Apron đã bắt đầu chào hàng các sản phẩm sử dụng “cá minh thái Alaska tự nhiên” là ví dụ mới nhất về một cái tên lớn sử dụng con cá này và đang kêu gọi nguồn gốc này.

Thông tin bản đồ được tài trợ bởi WWF-VietNam