Tags

Sản lượng nuôi trồng thủy sản Việt Nam tăng lên trong tháng 5

05/06/2017

Sản lượng nuôi trồng thủy sản Việt Nam đã tăng lên so với cùng kỳ trong tháng 5-2017 theo Vietnam Plus. Sản lượng đạt 370,000 tấn cho tháng này tăng 3,3% theo Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn. Tổng sản lượng cho 5 tháng đầu của năm 2017 là 1235 triệu tấn tăng 2,4%.

Thông tin bản đồ được tài trợ bởi WWF-VietNam