Tags

Tự do kinh doanh cá tra Việt Nam-Hoa Kỳ tiếp tục ít nhất đến tháng 3/2018

05/09/2017

Các công ty Việt Nam bán cá tra vào Hoa Kỳ sẽ không đối mặt với bất cứ sự dừng lại đột ngột nào trong xuất khẩu vì hạn chót 2/9 cho sự tương đương theo tiêu chuẩn của Bộ Nông Nghiệp Hoa Kỳ (USDA) đã đi qua.

USDA tổ chức các buổi huấn luyện về giống cá da trơn “đánh bắt tự nhiên”

22/08/2017

10 ngày kể từ khi bắt đầu tuân thủ toàn diện việc thanh tra cá da trơn của USDA Cơ quan thanh tra và an toàn thực phẩm (FSIS) đang thực hiện một cuộc tập huấn sữa chữa cho các nhà sản xuất “đánh bắt tự nhiên”.

Quốc hội hoan nghênh FSIS đã ngăn chặn 272 tấn cá da trơn chất lượng kém ngoài nước

05/07/2017

Tạp chí Đăng ký liên bang xuất bản chính thức ngày 3/7. Các nhà nhập khẩu và môi giới cá da trơn đã được thông báo về kế hoạch của cơ quan thanh tra và an toàn thực phẩm (FSIS) thuộc Bộ nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA) để thanh tra lại tất cả cá lô hàng nhập khẩu cá và sản phẩm cá thuộc bộ cá nheo bắt đầu từ ngày 02/08.

FSIS sẽ bắt đầu thanh tra cá da trơn mặc cho những tranh cãi

06/7/2017

Cơ quan thanh tra và an toàn thực phẩm (FSIS) đã công bố vào ngày 03/07/2017 trong Tạp Chí Đăng Ký Liên Bang rằng bắt đầu từ ngày 02/08/2017 tất cả các lô hàng nhập khẩu cá và các sản phẩm cá thuộc bộ cá nheo (bao gồm cá da trơn) nhập vào Hoa Kỳ phải được trình diện tại một Cơ Sở Thanh Tra Nhập Khẩu Chính Thức để kiểm duyệt lại bởi nhân viên của FSIS.

Cơ quan FSIS Hoa Kỳ sẽ tổ chức các cuộc họp tập huấn về thanh tra bắt buộc đối cá thuộc bộ cá nheo

15/06/2017

Ngày 15/06/2017 Cơ quan thanh tra và an toàn thực phẩm Hoa Kỳ (FSIS) đã phát hành trong một thông báo Đăng Ký Liên Bang (Số phiếu. FSIS-2017-0023) công bố rằng 2 cuộc họp tập huấn để thảo luận về việc tuân thủ và thi hành Bộ Nguyên Tắc Cuối Cùng, “Thanh Tra Bắt Buộc Đối với cá thuộc bộ Cá nheo và Các Sản phẩm xuất phát từ Cá này”Cá thuộc bộ cá nheo bao gồm cá thuộc một số chủng loại bao gồm cá da trơn ( cá thuộc họ Ictaluridae), cá basa, cá tra, và và cá swai (cá thuộc họ Pangasiidae), và clarias (cá thuộc họ Clariidae). Cơ quan FSIS sẽ thuyết trình thông tin về việc thực thi sắp tới đối với những yêu cầu qui định tại các cơ sở trong nước chính thức mà chế biến cá thuộc bộ cá nheo và thành phẩm cá cũng như thông tin quy trình và kiểm duyệt đầu vào tại các cơ sở thanh tra nhập khẩu chính thức. FSIS đặc biệt quan tâm đến sự thu hút tham gia từ các đại diện từ những nhà máy đánh bắt tự nhiên trong nước mà chế biến cá thuộc bộ cá nheo và các thành phẩm cá.

Thông tin bản đồ được tài trợ bởi WWF-VietNam