Tags

09 tháng đầu năm 2020: Diện tích nuôi mới, sản lượng thu hoạch giảm so với cùng kỳ

09 tháng đầu năm 2020, diện tích nuôi mới cá tra là 2.424 ha, diện tích thu hoạch là 2.512 ha với sản lượng đạt 834.834  tấn.

10 tháng đầu năm 2016, sản lượng thu hoạch cá tra tăng và xuất khẩu tăng so với cùng kỳ

10 tháng đầu năm 2016, diện tích nuôi mới và thu hoạch giảm so với cùng kỳ. Sản lượng thu hoạch tăng so với cùng kỳ. Kim ngạch xuất khẩu tăng 6,2% so với cùng kỳ. Cơ cấu thị trường thay đổi: tỷ trọng kim ngạch EU giảm; Trung Quốc & HongKong tăng.

Báo cáo sản xuất, xuất khẩu cá tra từ ngày 01/01 - 30/11/2018

Tình hình sản xuất, xuất khẩu cá tra Việt Nam trong 11 tháng đầu năm 2018 đều tăng so với cùng kỳ 2017, sản lượng đạt trên 1,2 triệu tấn.

Thông tin bản đồ được tài trợ bởi WWF-VietNam