Tags

09 tháng đầu năm 2020: Diện tích nuôi mới, sản lượng thu hoạch giảm so với cùng kỳ

09 tháng đầu năm 2020, diện tích nuôi mới cá tra là 2.424 ha, diện tích thu hoạch là 2.512 ha với sản lượng đạt 834.834  tấn.

10 tháng đầu năm 2016, sản lượng thu hoạch cá tra tăng và xuất khẩu tăng so với cùng kỳ

10 tháng đầu năm 2016, diện tích nuôi mới và thu hoạch giảm so với cùng kỳ. Sản lượng thu hoạch tăng so với cùng kỳ. Kim ngạch xuất khẩu tăng 6,2% so với cùng kỳ. Cơ cấu thị trường thay đổi: tỷ trọng kim ngạch EU giảm; Trung Quốc & HongKong tăng.

Giá cá tra nguyên liệu tăng lên so với tháng 7 và 8

 Nhìn chung giá cá tra nguyên liệu hiện nay có nhích lên so với tháng 7 và 8, dao động ở mức từ 19.000 – 20.500 đồng/kg.             

Thông tin bản đồ được tài trợ bởi WWF-VietNam